ثبت شرکت چه تاثیری در روند اخذ اقامت اروپایی دارد؟

ثبت شرکت چه تاثیری در روند اخذ اقامت اروپایی دارد؟