کشور دومینیکا در کدام قاره است؟

کشور دومینیکا در کدام قاره است؟