تحصیل پزشکی در آلمان چند سال است؟

تحصیل پزشکی در آلمان چند سال است؟