نمایی از امضای توافق‌نامه چین و دومینیکا

نمایی از امضای توافق‌نامه چین و دومینیکا