• دوست دارین که شهروند یکی از کشورهای مشترک المنافع بشین؟

مشترک المنافع

مشترک المنافع مدرن که در سال 1926 تأسیس شد ، قبلاً به عنوان اتحادیه ملل انگلیس شناخته می شد ، در اصل متشکل از کشورهایی بود که تحت سلطه امپراتوری انگلیس قرار داشتند