پاسپورت وانواتو

نام وانواتو از دو کلمه باستانی الهام گرفته شده است